Committee for Scholarly Activities 学术委员会

2009-2011

Chair:

Xiaohe Ma (马小鹤), Harvard-Yenching

Members:

Karen Wei (陈同丽), UIUC

Hong Cheng (程洪), UCLA

Ming Sun Poon (潘铭燊), Library of Congress

Zhijia Shen  (沈志佳), University of Washington

Li Wang (王立), Brown University

Peter Zhou (周欣平), UC Berkeley