Committee for Information Exchange 信息委员会

2009-2011

Chair:

Tao Yang (杨涛), Rutgers

Ex officio member:

Guoqing Li (李国庆), Ohio

Newsletter Subcommittee

Chair: Jing Liu (刘静), University of British Columbia

Members:

Michael Meng, U. Washington

Li Sun, Rutgers

Susan Xue, UC Berkeley

Ying Zhang, UC Irvine

Website Subcommittee

Chair: Xiuying Zou, Pittsburgh

Members:

Xi Chen, Oberlin

Tang Li, Yale

Dongyun Ni, University of Hawaii at Manoa

Yue Shu, Freer/Sackler Galleries, Smithsonian

Ying Zhang, UC Irvine

Luo Zhou, Duke University