Committee for General Affairs 总务委员会

2011-2013

Chair:

Ying Zhang (张颖), UC Irvine

Members:

Shi Deng (邓石), UCSD

Jianye He (何剑叶), C.V. Starr East Asian Library, UC Berkeley

Li Sun (孙力), Rutgers

Min Xu (徐敏), NYMM

Jing Zhong (钟静), GWU